Tổng hợp

item image

Giáo Án Đường Lối Tu Tập Đạo Phật (61 Cuộn Băng)

Kính mời quý phật tử và bạn đọc và nghe các bài giảng trong bộ “Giáo án Đường lối tu tập của đạo Phật” được Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng trong Mùa An Cư năm 1997, tại Tu Viện Chơn Như.

item image

Lớp Ngũ Giới Nâng Cao 2008 - 64 pháp âm

Lớp Ngũ Giới Nâng Cao do trực tiếp Trưởng lão Thích Thông Lạc hướng dẫn năm 2008 tại Tu viện Chơn Như. Lớp học làm bài theo sách Giáo án diễn ra hàng ngày trên lớp do thầy cô khác dạy, còn đây là những buổi gặp riêng để Trưởng lão khích lệ sách tấn tu tập - Hướng dẫn tu học, làm bài đạo đức trong sách - Hướng dẫn tu tập Nhiếp Tâm, An Trú Tâm và Xả Tâm để chuẩn bị cho Tứ Niệm Xứ cùng nhiều nội dung khác.

item image

Pháp Hành 1997 (Giới Hành) - 40 pháp âm

"Nếu mà không dạy giới hành thì các con như thiếu sót, không biết mình tu tập như thế nào, mà Thầy dạy toàn là giới luật không, không có cái pháp môn nào mà gọi là pháp môn tu. Cho nên Thầy triển khai cái giới hành để cho các con biết cái pháp nào mà thực hiện cho được giới luật nghiêm túc, thì cái pháp đó gọi là giới hành."

item image

Những lời gốc phật dạy - 4 tập sách

"Những Lời Gốc Phật Dạy” là tên bộ sách nhiều tập, gồm những lời Phật dạy ngắn gọn được rút ra từ những bài kệ và những bài kinh trong tạng kinh Nikaya, nói lên rõ ý nghĩa và mục đích giải thoát của Đạo Phật, nhất là những pháp hành thực tế, cụ thể.